Hogy lehet licitálni?

Jogi nyilatkozat és árverési szabályzat

 1. Bevezetés

 1.1. Jelen jogi nyilatkozat és árverési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az Autó-Everest Kft. (székhelye: 1183 Budapest, Vajda János utca 2.; Cg.: 01-09-711231; adószáma: 12943377-2-43; továbbiakban AFL) által  üzemeltetett on-line internetes árveréseken történő részvétel és vásárlás feltételeit tartalmazza.

 1.2. Az AFL a www.autoflottalicit.hu (valamint az www.afl.hu) internetes honlapon saját tulajdonban lévő, valamint – a felek között erre vonatkozóan létrejött szerződés alapján – gépjármű tulajdonával rendelkező harmadik személyek (továbbiakban: Megbízók) által értékesítésre bocsátott per és tehermentes, használt gépjárművek (továbbiakban: Eszköz) vonatkozásában hív fel ajánlattételre gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokat (továbbiakban: Felhasználók), szabályozott és átlátható, on-line lebonyolított licit keretében.

 2. Regisztráció

 2.1. Az AFL által szervezett on-line árverésen az a vállalkozás vehet részt, aki dokumentáltan gépjármű-kereskedelemmel foglalkozik, azaz olyan gazdasági társaság, melynek a tevékenységi körei között (TEÁOR besorolás szerint) szerepel a gépjármű kereskedelem.

 2.2. Az árverésen való részvételhez a fentieken túl szükséges az AFL által fenntartott internetes honlapon történő regisztráció is. A regisztráció ingyenes.

 2.3. A sikeres regisztrációhoz (illetve a teljes értékesítési eljárásban való részvétel) a Felhasználónak az alábbi dokumentumok másolatát kell postai avagy elektronikus úton, illetőleg fax üzenetben megküldenie az AFL részére:

 - cégbírósági bejegyző végzés vagy hatósági nyilvántartásba vétel igazolására alkalmas közokirat, avagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat,

- képviselő(k) hiteles aláírási nyilatkozatai (aláírási címpéldány).

 2.4. A 2.3. pontban foglaltakon túlmenően a regisztráció elengedhetetlen feltétele a mindenkori Szabályzat elfogadása.

 2.5. A Felhasználók a regisztrációt követően jogosultak az AFL által eladásra bocsátott Eszközökre vételi ajánlatot tenni a regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó birtokában.

 2.6. Az AFL jogosult a regisztrációs folyamat során megadott adatok valódiságát ellenőrizni, a szerződéskötés előtt a fenti, illetve a képviseleti jogot igazoló további dokumentumokat ismételten, eredeti példányban bekérni és ellenőrizni és fenntartja magának a jogot, hogy bármely regisztrációt indokolás nélkül elutasítson. Az AFL a Felhasználó regisztrációját a fenti dokumentumok beérkezését, valamint valódiságának és megfelelőségének ellenőrzését követően véglegesíti.

 2.7. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait az AFL az ügyfélnyilvántartásába felvegye. Az AFL vállalja, hogy az adatokat bizalmasan kezeli, azokat további személyek részére nem adja ki, valamint a Felhasználó kérésére a nyilvántartásából törli.

 3. Az ajánlattétel általános feltételei

 3.1 Az AFL által üzemeltetett www.autoflottalicit.hu (www.afl.hu) internetes on-line aukció keretében bármely regisztrált Felhasználó jogosult az oldalon meghirdetett Eszközre vételi ajánlatot tenni. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy – az interneten történő licit szolgáltatás igénybevételének ellentételezéseként – licit kezelési díj címén az AFL részére 65.000Ft+ÁFA mértékű díjat fizet. A licit kezelési díj az Eszköz vételárának megfizetésével egyidejűleg válik esedékessé.

 3.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az AFL-nek jogában áll a Felhasználók közül az ajánlatadásból indoklás nélkül bárkit kizárni, a licitálási folyamatot bármely időpontban indoklás nélkül felfüggeszteni, a licit feltételeit módosítani, az Eszközt a licitálásból visszavonni.

 3.3. A Felhasználó által az on-line aukció során a megtett ajánlat visszavonására nincs mód.

 3.4. Az AFL által árverésre bocsátott Eszközt a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő Felhasználó nyeri meg, amennyiben a 3.8. pontban írt körülmények egyike sem áll fenn. Az adott árverésen részt vett Felhasználók kötelesek az utolsó ajánlatukat a licitálás lezárását követően 30 napig fenntartani. A nyertes ajánlat elfogadásának jogát az AFL fenntartja, az AFL-nek a licit lezárásával nem keletkezik eladási és szerződéskötési kötelezettsége, az ajánlati kötöttség a licit lezárását követően az AFL által küldött értesítéssel áll be. A legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő Felhasználó az  AFL által megküldött értesítéstől (továbbiakban: értesítés) számított 7 napon belül köteles a vételárat és a licit kezelési díjat  hiánytalanul megfizetni az értesítésben szereplő bankszámlaszámra átutalással. (Készpénzben történő befizetésre 1.499.999Ft felett nincs mód)

 3.5. Kivételesen, egyedi megállapodás alapján, különösen több gépkocsi azonos árverésen történő megnyerése és az ajánlatok elfogadása esetén az AFL fizetési könnyítéssel nyújthat a vevő részére. A fizetési könnyítésre akkor van mód, amennyiben erre irányuló igényét a vevő az ajánlat elfogadásáról szóló értesítés fogadásától számított 4 napon belül írásban jelzi az AFL felé. A fizetési könnyítés értelmében a megvásárolt gépjárművek vételárának megfizetésére megszabott határidő legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható, kötbér megfizetése nélkül. A fizetési könnyítés esetén azonban a vevő köteles foglalót fizetni, melynek mértéke valamennyi, az adott árverésen megvásárolt gépjármű összes bruttó vételárának 20%-a. A foglalót a vevő az AFL által megküldött értesítéstől számított 7 napon belül köteles megfizetni.

 3.6. Az AFL a vevőt az Eszköz átadás-átvételével kapcsolatos teendőiről e-mailben értesíti. Az Eszköz a teljes vételár kiegyenlítését és az adminisztrációs munkálatok elvégzését, valamint az adásvételi szerződés aláírását követően kerül átadásra. A nyertes Felhasználónak a vételár, valamint a licit kezelési díj megfizetését és az adásvételi szerződés aláírását követően 7 nap áll rendelkezésére, hogy az általa megvásárolt Eszközt az AFL megadott telephelyéről elszállítsa. Amennyiben a vevő ezen kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy az AFL – a gépjármű tárolásával kapcsolatos költségek fedezésére –  minden megkezdett naptári nap után 1000,- Ft + ÁFA tárolási költséget számít fel. Az Eszköz tulajdonjoga és a kárveszély a vételár megfizetését követően, az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg száll át a vevőre.

 3.7. Amennyiben a nyertes Felhasználó az AFL által megküldött értesítéstől számított 7 napon belül nem fizeti meg a vételárat és nem írja alá az adásvételi szerződést, úgy az AFL által küldött értesítéssel beálló ajánlati kötöttség megszűnik, az AFL jogosult az Eszközre új árverést kiírni. Ebben az esetben a Felhasználó kötelességet vállal, hogy ezen szerződésszegésért bruttó 300.000,- Ft kötbér fizet az AFL részére.

 3.8. Az AFL fenntartja magának a jogot, hogy az árverés eredményét megsemmisítse és új árverést írjon ki, ha

- 1./ az adott eszközre beérkezett vételi árajánlatok nem érik el az Eszköz Megbízó vagy AFL által meghatározott minimál vételárát, illetve kikiáltási árát;

 - 2./ annak gyanúja merült fel, hogy a Felhasználók ajánlataik úgy tették meg, hogy egymás ajánlatairól tudtak, vagy tudhattak,

 - 3./ annak gyanúja merül fel, hogy egyes árverési vevők ún. árkartellt alakítottak.

 4. Az árverés formái

 

4. 1. Élő árverés:

Az AFL-nek jogában áll az árverést 0,- Ft-ról, vagy egy általa meghatározott minimális összegről indítani.

Az árverés a terméklapon feltüntetett napon és időpontban automatikusan zárul oly módon, hogy amennyiben a licit lezárása előtti 5 percben a korábbiaknál jobb vételi ajánlat érkezik az adott gépjárműre, akkor a licit lezárási ideje automatikusan meghosszabbodik 5 perccel. Minden egyes további – a legutolsó vételi ajánlatnál jobb - licit beérkezésekor további 5 perces meghosszabbítást eredményez. Az árverés ideje korlátlan ideig meghosszabbodhat egészen addig, míg az utolsó ajánlat utáni 5 percben nem érkezik annál jobb ajánlat. A minimális licit lépcső 10.000,- Ft. A minimális licit lépcső jelen Szabályzat alkalmazásában az az összeg, amellyel az új vételi ajánlatnak magasabbnak kell lennie, mint a korábbi legmagasabb vételi ajánlatnak, A Felhasználók által megtett vételi ajánlat nem vonható vissza, és azt a Felhasználó köteles 30 napig fenntartani.

 4.2. Rejtett áras árverés (Vaklicit):

Rejtett áras árverés esetén a Felhasználók vételi ajánlataikat egymás ajánlatainak megismerése nélkül, az árverés indítási időpont és zárási időpont közötti időtartam alatt, az online felületen keresztül tudják megadni. A zárási időpontot követően további vételi ajánlat megtételére nincs lehetőség. Felhasználók elfogadják, hogy a rejtett áras árverés alatt egymás ajánlatait nem ismerhetik meg. A Felhasználók által megtett vételi ajánlat nem vonható vissza, és azt a Felhasználó a zárási időpontot követő 30 napig köteles fenntartani.

 4.3. Ellenajánlat:

Az AFL jogosult az online árverésen megadott legmagasabb árat elfogadni vagy elutasítani, továbbá elutasítás esetén ellenajánlatot felkínálni a legmagasabb vételi ajánlatot tévő Felhasználónak. Az AFL ellenajánlati szándékát az online felületen rögzített gépjármű esetén az adott gépjárműre vonatkozó árverés lezárását követő 48 (azaz negyvennyolc) órán belül teheti meg az adminisztrációs felületen keresztül. Az ellenajánlatot az AFL elektronikus levél formában juttatja el a legmagasabb vételi ajánlatot tévő Felhasználó részére, akinek az elektronikus levél megérkezését követően 48 (azaz negyvennyolc) óra áll rendelkezésére, hogy elfogadja, vagy elutasítsa az ellenajánlatot, oly módon, hogy az online felületen saját felhasználó nevével és jelszavával belépve a döntését kifejező linkre (Elfogadom vagy Elutasítom) kattintva egyértelműen jelzi ügyleti szándékát. A megtett ellenajánlatra további ellenajánlat nem tehető, az AFL által tett ellenajánlatot a legmagasabb vételi ajánlatot tevő Felhasználó vagy elfogadni, vagy elutasítani jogosult.  Elfogadás esetén 3.4 pontban leírtak az irányadók, elutasítás esetén az AFL jogosult új árverés kiírására.

 5. Felelősségi szabályzat

 5.1. Az AFL az esetleges hálózati hibákból eredő károkért a felhasználókkal szemben felelősséget nem vállal, nem tartozik továbbá felelősséggel az adatátviteli vonalakat működtető vállalkozások szolgáltatásaiból adódó hibákért, üzemidő kiesésért, valamint harmadik személyek által a számítástechnikai/informatikai hálózatokat érintően intézett ellenséges támadásokért (így különösen: jogosulatlan adatszerzés, vírustámadás stb.). Az informatikai hálózatok, vonalak használata a licitálók saját felelősségére történik.

 5.2. A járművek minden esetben megtekinthetőek a kapcsolati oldalon feltüntetett helyen és időpontban, tehát a Felhasználó saját maga is meggyőződhet az Eszköz(ök) állapotáról, illetve arról, hogy az adatlapon  közzétett információk megfelelnek az Eszköz valós állapotának. Az AFL kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy az Eszközök használt gépjárművek, ennek megfelelően a vevőnek az Eszközök megvásárlásakor fel kell készülnie azokra a hibákra, amelyek a használtsággal, az avulási idővel, annak számítható mértékével összefüggésben állnak fenn. Az előzőek alapján mindazon köznapi értelemben vett hibák, amelyek a használtság következményei, a vevő terhére esnek. AFL kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az internetes oldalon bemutatott rétegvizsgáló adatlap, extra lista, képek, adatok nem tartalmazzák az Eszköz valamennyi, a Felhasználó számára lényeges tulajdonságát, így Felhasználó –az ajánlatadást megelőzően – saját felelőssége, hogy személyesen meggyőződjön az internetes aukcióba bocsátott eszközök tényleges állapotáról és arról, hogy az eszköz megfelel-e a vételi szándékuknak. A kellő információszerzés elmulasztásával kapcsolatosan az AFL és Megbízók mindennemű felelősségüket kizárják.

 5.3. AFL segítséget nyújt a Felhasználók számára az általa elkészített festékréteg vastagság mérésével, extra tartozékok feljegyzésével, de tekintettel arra, hogy a rétegvizsgálat véletlenszerű pontok mérésével történik, ezért az állapotlap kizárólag tájékoztató jellegű, valamint az Eszközök átvizsgálása rövid menetpróba, külső szemrevételezés alapján történik, megbontás nélkül. Rejtett hibák és szándékos megtévesztésből eredő pontatlan adatközlésért az AFL felelősséget nem vállal. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Eszközök nem álltak az AFL tényleges tulajdonában, valamint használatában.

 6. Záró rendelkezések

 6.1. A Felhasználó a regisztrálással a mindenkor hatályos Szabályzat tartalmát elfogadja, és tudomásul veszi, hogy azt az AFL jogosult azt bármikor, egyoldalúan módosítani.

 6.2. Jelen Szabályzat 2013. augusztus 1. napján lép hatályba és szabályai az ettől a naptól indított licitekre irányadóak.

Az aukciós oldal Mozilla Firefox webböngésző alatt működik a legjobban, ettől eltérő böngésző használata esetén egyes funkciók használata nem garantált.

 

A jogi nyilatkozat letöltéséhez kattintson ide